Disclaimer

Wettelijke Kennisgeving

1. IDENTITEIT VAN DE EIGENAAR VAN HET WEB
VERPAKKING KLEUR MANUFACTURING SL met handelsregister van Barcelona, ​​blad B-397012, folio 94, deel 41788, boek, sectie, datum 21 mei 2.010 - CIF-nr. B-65297699 met adres aan Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona ), en e-mail Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , is de Eigenaar van deze website, met domein pcmgrupo.com

2. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het gebruik van deze website schrijft aan de navigator, ongeacht of deze een natuurlijke of rechtspersoon is, de status van GEBRUIKER toe, wat impliceert dat de onderstaande algemene voorwaarden worden nageleefd. Voor alle doeleinden worden de algemene voorwaarden beschouwd in de versie die werd gepubliceerd op het moment van toegang.

Het wordt de GEBRUIKER aanbevolen om de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat hij gebruik maakt van de aangeboden diensten. Op dezelfde manier kan de toegang tot bepaalde diensten via deze website onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze algemene voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de GEBRUIKER, voordat hij toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van onze diensten, ook de overeenkomstige bijzondere voorwaarden aandachtig lezen.

Als u de gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u zich te onthouden van toegang tot en gebruik van de diensten op deze Website. Deze gebruiksvoorwaarden regelen het generieke gebruik van de Website door de GEBRUIKER, die de mogelijkheid heeft deze te bekijken en af ​​te drukken. De Eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud, diensten en informatie op deze Website te wijzigen of te verwijderen, en om de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Website te beperken of te annuleren.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetten op de intellectuele en industriële eigendom. De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de persoon die verantwoordelijk is voor de website of, indien van toepassing, heeft een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, vereist de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in alle gevallen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website. De inbreuk op een van de bovengenoemde rechten kan een schending van deze bepalingen vormen, evenals een misdrijf dat strafbaar is overeenkomstig de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet verantwoordelijk zijn voor de website en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. In ieder geval is er sprake van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

Claims die door GEBRUIKERS kunnen worden ingediend met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten op de inhoud van deze website, moeten worden gericht aan de e-mail Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

4. TOEGANG TOT HET WEB
Ons web kan vrij en gratis door elke GEBRUIKER worden bezocht. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen altijd worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving.

5. CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe het web, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, met goede gewoonten en openbare orde.
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe en stemt ermee in om:

 • Gebruik de website of de diensten die via deze website worden aangeboden niet voor illegale doeleinden of effecten of in strijd met de inhoud van deze juridische kennisgeving die de belangen of rechten van derden schaden, of die op enigerlei wijze de website of de website kunnen beschadigen, uitschakelen of verslechteren. services of een bevredigend gebruik van het web voor andere gebruikers verhinderen.
 • Gegevens, programma's of elektronische documenten en andere gevonden op het web niet vernietigen, wijzigen, uitschakelen of anderszins beschadigen.
 • Introduceer geen programma's, virussen, macro-instructies, mini-applicaties of enig ander logisch apparaat of tekenreeks die enige vorm van wijziging veroorzaken of kunnen veroorzaken in de computersystemen van de persoon die verantwoordelijk is voor het web of van derden.
 • Maak geen misbruik van informatie, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat toegankelijk is via het web of de diensten die het aanbiedt.
 • Introduceer geen acties, attitudes of discriminerende ideeën op basis van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand.
 • Evenzo behoudt de persoon die verantwoordelijk is voor het web zich het recht voor om de toegang tot het web en/of de diensten op elk moment te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan de GEBRUIKERS die deze algemene voorwaarden niet naleven.

6. AANSPRAKELIJKHEIDSSTELSEL
De persoon die verantwoordelijk is voor het web is niet verantwoordelijk, direct of subsidiair, voor:

 • De kwaliteit van de dienst, de snelheid van toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van het web.
 • Dat er serviceonderbrekingen, vertragingen, fouten, storingen daarvan en, in het algemeen, andere ongemakken zijn die hun oorsprong vinden in oorzaken die buiten de controle van de eigenaar van het web liggen. • Een opzettelijke of nalatige handeling van de GEBRUIKER en/of wordt veroorzaakt door overmacht. In ieder geval, wat de oorzaak ook is.
 • Directe of indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst.
 • De inhoud en meningen van derden of de informatie op webpagina's van derden die toegankelijk zijn via links of zoekmachines op websites.
 • De schade die kan worden veroorzaakt aan de computers van de GEBRUIKERS als gevolg van mogelijke computervirussen die zijn opgelopen als gevolg van het browsen op de website of enige andere schade die voortvloeit uit dergelijk browsen.
 • Het niet naleven van de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde als gevolg van de verzending, verspreiding, opslag, beschikbaarstelling, ontvangst, verkrijging of toegang tot de inhoud.
 • De ondeugden en gebreken van alle soorten van de verzonden, verspreide, opgeslagen of ter beschikking gestelde inhoud, het gebrek aan actualisering of nauwkeurigheid daarvan, of hun wetenschappelijke kwaliteit, indien van toepassing.
 • Evenzo garandeert de Eigenaar niet dat het Web en de server vrij zijn van virussen en is hij niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door toegang tot het Web of door de onmogelijkheid om toegang te krijgen.
 • De Eigenaar heeft het recht, zonder enige vergoeding aan de GEBRUIKER voor deze concepten, om de diensten en inhoud van de Website tijdelijk op te schorten om onderhouds-, verbeterings- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren.
 • De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud en diensten op deze website te wijzigen of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te nemen, evenals voor het feit dat de informatie niet is bijgewerkt.

7. GEGEVENSBESCHERMING
In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de door de gebruiker verstrekte informatie zal worden opgenomen in het behandelingssysteem dat eigendom is van de beheerder, om de tussen beide partijen overeengekomen verplichtingen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen partijen.

Op dezelfde manier deelt de Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke mee dat de gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven genoemde voorschriften. Zolang u niet anders communiceert, zullen wij begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en dat wij uw toestemming hebben om deze voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

U wordt geïnformeerd dat u de gegevens op een rechtmatige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier zult verwerken. Daarom verbindt de Verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen, zodat deze onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd als ze onjuist zijn.

In overeenstemming met de rechten die door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming worden verleend, kan de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming die is gegeven voor de verwerking ervan, en uw verzoek moet schriftelijk worden gericht en waarbij u zich voldoende kunt identificeren, aan het adres vermeld in punt 1. Op dezelfde manier kunt u ook contact opnemen met de Controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

8. RECLAME
In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), richt het beleid met betrekking tot e-mail zich op het verzenden van alleen communicatie die de GEBRUIKER heeft aangevraagd te ontvangen, na vrijwillige en uitdrukkelijke overdracht toestemming. Indien de Gebruiker deze mededelingen wenst te ontvangen, dient zijn verzoek schriftelijk te worden gericht en zich voldoende te identificeren aan het elektronische adres Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

9. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GERECHTELIJKE JURISDICTIE
Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Spaans en zijn onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving. De rechtbanken en tribunalen van Madrid, Spanje, zijn bevoegd voor alle geschillen die deze website aangaan.

Beeld

Bedrijf voor decoratie van flessen en containers, experts in het schilderen van flessen met milieuvriendelijke technieken en verven, serigrafie, hot stamping en lakdiensten voor glazen containers voor voedsel, parfumerie, cosmetica en HOME Fragrance. Meer dan 50 jaar ervaring in verpakkingsdecoratie samen met state-of-the-art productielijnen. 

De meest gelezen op de website

 • Zeefdruk van flessen en glazen verpakkingen

  Wij bieden zeefdrukdiensten voor flessen en containers voor verschillende...

 • zeefdruk op glas

  Zeefdruk op glas en kristalglas, ontwerpdrukdiensten,...

 • Gelakt

  Geverfd en gelakt Gelakt is een techniek waarbij een oppervlak gedecoreerd...

 • Zeefdruk

  Zeefdruk van verpakkingen Zeefdruk is een druktechniek die gebruikt wordt in de...

Contact

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Een manier om Europa te maken.